Lähipalveluita tehokkaasti

Kunta on kokonaisuus, joka muodostuu eri osistaan eli kylistä. Meillä Askolassa kyliä on kahden päätaajaman lisäksi kahdeksan. Kyläläiset luovat yhdessä merkittäviä yhteisöjä. Nämä kyläyhteisöt tekevät arvokasta työtä paikallisesti toimimalla yhteisöllisesti oman kylänsä kehittämiseksi. Tätä tekemisen paloa voi myös kunta tukea. Pieni panostus kyliin tuo sen moninkertaisesti takaisin koko kunnan hyödyksi.

Kunta tuottaa lukuisia palveluita asukkailleen. Tällaisia ovat esimerkiksi perusopetus, varhaiskasvatus, liikunta- ja virkistysalueet, katujen rakentaminen tai vesihuolto. Palveluiden järjestämisessä on tärkeää, että ne ovat saatavissa mahdollisimman läheltä.

Sähköisten palveluiden yleistyessä monet palvelut voi saada suoraan kotisohvalta. Esimerkiksi rakennusluvat haetaan nykyään sähköisesti lupapiste-järjestelmän kautta, eikä käyntiä virastossa enää välttämättä tarvita lainkaan.

Sen sijaan lapsille ja heidän perheilleen suunnatut palvelut, kuten varhaiskasvatus ja perusopetus tapahtuvat vielä pääsääntöisesti fyysisesti niitä varten järjestetyissä tiloissa. Ne pitäisikin olla helposti saavutettavissa eli sijaita mahdollisimman lähellä palveluiden käyttäjiä. Siksi mielestäni nämä palvelut on tuotettava alueellisesti joka puolella kuntaa eli niin lännessä, keskellä kuin idässäkin.

Olemme valtuustokaudella 2017-2021 rakentaneet uudet alakoulut päätaajamiin ja niissä on myös melko ajanmukaiset tilat varhaiskasvatukselle. Nämä palvelevat asukkaita läntisen ja keskisen Askolan alueilla. Tulevalla kaudella on syytä paneutua itäisen Askolan palvelutarjontaan.

Itäisissä kylissä on pitkään kipuiltu koulujen olemassaolon kanssa. Oppilasmääriä lasketaan ja vaihtoehtoisia opetuksen järjestämistapoja mietitään vuosi vuoden jälkeen. Minusta meidän pitää pystyä tekemään pitkän tähtäimen suunnitelma, jolla turvataan opetuspalvelut myös itä-Askolassa.

Tämä tulevaisuuden palvelustrategia ohjaa päätöksentekijöitä ja viranhaltijoita jatkossa kohti yhdessä päätettyä tavoitetta eli toiveidemme mukaista kuntaa. Osana strategiaa meidän on yhdessä sovittava kriteerit, joiden täyttyessä tai alittuessa palveluverkkoa voidaan muokata. Strategian laadinnassa on osallistettava kuntalaisia laajasti ja se on nivottava saumattomasti osaksi kuntastrategiaa kaikkien muiden osastrategioiden ja ohjeiden kanssa.

Erittäin tärkeä keino palveluiden saatavuuden varmistamiseksi on kunnan vetovoiman ja pitovoiman kasvattaminen, jotta asukasmäärä pysyy elinvoimaisella tasolla tai jopa kasvaa hieman. Yhtä tärkeää on viestinnän avulla saada kotia etsivät kansalaiset löytämään Askola ja muuttamaan tänne.